Zpracování osobních údajů (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(tento aktualizovaný dokument – viz účinnost zákona; bude dle potřeby opět společností dále aktualizován).

S odkazem na zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a ostatní právní předpisy platné na území ČR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; stručně „GDPR“), účinného od 25.5.2018 společnost ZOLT CZ s.r.o. (dále jen správce) informuje osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci její činnosti zpracovávány (dále „subjekty údajů"), o jejich právech souvisejících s daným zpracováním.

Správce se řídí  právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů (stručně OÚ), nakládá s nimi s řádnou péčí a chrání zpracovávané údaje v maximální možné míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků; průběžně proto aktualizuje vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany OÚ, přičemž zpracování probíhá vždy jen v rozsahu nezbytně nutném a daném konkrétním účelem.

SPRÁVCE OÚ

Společnost ZOLT CZ spol. s r.o. má sídlo Kruhová 90/2, Radobyčice, 301 00 Plzeň, IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 a je od 17.8.2007 zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, odd. C, vl. 20299. Ve smyslu „GDPR“ je správcem OÚ, tj. shromažďuje, uchovává a užívá (i jinak zpracovává) je pro výkon své
podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v provádění staveb, jejich změn a odstraňování, resp. jak vyplývá z jeho předmětu podnikání.

Správce údaje, které získal k naplnění jednoho nebo více účelů, shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich zákonné zpracování.

Zákonné zásady se vztahují se na zpracování OÚ činěné během: komunikace s Vámi telefonem, písemně či e-
mailem / trvání právního vztahu s Vámi / plnění právních povinností ze strany správce / nezbytnosti pro účely ochrany oprávněných zájmů i správce.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

OÚ zpracovává tak, aby jejich okruh byl přiměřený a na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou shromažďovány. Zároveň dodržuje zákonné povinnosti a chrání své oprávněné zájmy. K OÚ má přístup pouze omezený počet zaměstnanců v rozsahu nezbytném podle jejich pracovních povinností.

OÚ údaje, které může zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů:
identifikační a adresní údaje – OÚ sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, podpis, u fyzické osoby podnikatele též IČ, DIČ, sídlo, bankovní spojení aj. nezbytné);

kontaktní údaje – údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem zpětného kontaktu ze strany správce (např. e-mail, telefonní číslo apod.);

popisné údaje a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (bankovní spojení aj.);

údaje uvedené v životopise či dotazníku uchazečů o zaměstnání, resp. zaměstnanci;

údaje poskytnuté nad rámec příslušné právní úpravy jen v rámci souhlasu uděleného subjekty údajů;

Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

ROZSAH, ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OÚ

Zpracování OÚ je v nezbytném rozsahu ze zákonných důvodů, na jejichž základě plní správce v rámci svého
podnikání své zákonné a smluvní povinnosti. Některé údaje musí být následně zpracovávány pro účely archivace.
Osobní údaje nad rámec vyplývající z této informace lze zpracovávat pouze s Vaším výslovným souhlasem uděleným v souladu se shora uvedenou právní úpravou.

Předání OÚ údajů správce vyžaduje z důvodu zpracování nezbytného pro splnění právních povinností, plnění smlouvy či pro ochranu svých oprávněných zájmů. V těchto případech je povinné předání OÚ, resp. nemáte povinnost OÚ poskytnout, ale bez jejich poskytnutí by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi řádně plnit, a proto ji ani uzavřít.

 • pro účely jednání o smlouvě (např. nabídka, objednávka, včetně písemné a e-mailové komunikace), vztahu
  s obchodními partnery (např. dodavateli služeb a výrobků) a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (smlouva, záruka, předávací protokol apod.), tj. ke kontaktu s Vámi, zasílání Vám s tím souvisejících sdělení, vyúčtování (fakturace) apod.,
 • pro účely plnění právních, resp. veřejnoprávních povinností správce (zejména vedení smluvní dokumentace, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, resp. předávání OÚ orgánům veřejné moci, zejména orgánům finanční správy, archivnictví apod., to vše na základě a v souladu s příslušnou právní úpravou),
 • pro účely oprávněných zájmů správce (k případnému vymáhání právních nároků - pohledávek správce apod.),
 • pro účel obsažený konkrétně v rámci souhlasu subjektů údajů a ochraně jejich životně důležitých zájmů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY OÚ

Zpracovávání OÚ provádí správce. Zpracovávání je prováděno v jeho sídle pověřenými zaměstnanci. Ke zpracovávání dochází prostřednictvím výpočetní techniky, příp. manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě, a to vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tím účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zabezpečení ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k OÚ, jejich neoprávněným přenosům, změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, jsou povinny postupovat dle příslušných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ (ekonomický, případně daňový poradce aj.).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Při nakládání s OÚ dodržuje správce zásadu datové minimalizace a nezbytnou časovou omezenost uchovávání.
Uchovává OÚ jen po dobu nezbytně nutnou, kterou blíže specifikuje zákonná norma, podle které jsou informace
zpracovávány. Pokud tato doba není obsažena v právní normě, jde jen o dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (doba trvání smluvního vztahu, záruky na plnění, splatnost pozastávek apod.), přičemž v případě nedokončené poptávky či objednávky apod., tj. když nedojde k uzavření smlouvy, jsou smazány do 30 dnů od ukončení jednání o smlouvě, a dále po dobu, po kterou je povinen správce OÚ údaje uchovávat podle příslušné právní úpravy, v ostatních případech délka doby vyplývá z účelu (např. ochrana oprávněného zájmu správce jako jsou nároky z vad - po promlčecí dobu), přičemž doba musí být přiměřená, resp. dána příslušnou právní úpravou.

ZDROJE, KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OÚ

Správce zpracovává především údaje, které mu poskytují subjekty údajů, případně jiné údaje, jež obdrží v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy (e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.) a kdy je to k dosažení účelu zpracování OÚ nezbytné, doplňuje je o data z dalších zdrojů - ze základních registrů nebo veřejných rejstříků, resp. z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí aj.), přičemž budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou vztahující se na ochranu OÚ.

Kategorie subjektů údajů:
zákazník správce
uchazeč o zaměstnání
zaměstnanec správce
dodavatel služby
dopravce
jiný subjekt, který je ve smluvním vztahu ke správci

Kategorie příjemců OÚ:
Správce poskytuje OÚ státním orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy
(zejména jsou to orgány státní správy, soudy apod.) či zpracovateli smluvně sjednanému a zavázanému mlčenlivostí - vždy pouze v nezbytné míře pro splnění jednotlivého účelu zpracování a na základě příslušného právního titulu pro zpracování OÚ (IT služby, účetní či daňový poradce apod.). Správce nemá v úmyslu předat Vaše OÚ jakýmkoliv způsobem do jiné země v EU ani mimo EU ani mezinárodní organizaci apod.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Informaci o tom, zda a jaké OÚ zpracovává správce o konkrétním subjektu údajů (vč. účelu zpracování, kategorie
dotčených OÚ, příjemci či kategorii příjemců, plánované době uložení i dostupných zdrojích), si může tento subjekt vyžádat na základě žádosti. Subjekt údajů může uplatnit svá práva u správce, který je povinen zpracovávat podněty a žádosti související s ochranou OÚ.

Právo na přístup může být omezeno zejména z důvodu ochrany obchodního tajemství, duševního vlastnictví, know-how a z důvodu ochrany OÚ třetích osob; a dále v případech, kdy by byl přístup k údajům omezen zvláštním právním předpisem.

V souvislosti se zpracováním OÚ, může subjekt práva kdykoliv uplatnit svá práva, která vyplývají z příslušných
právních předpisů. Ve vztahu ke zpracovávaným OÚ další práva subjektu údajů:

 • požadovat přístup k OÚ, nesmí být však dotčena práva třetích osob;
 • žádat opravu nepřesných, případně doplnění neúplných OÚ;
 • žádat o omezení zpracování OÚ;
 • vznést kdykoliv námitku proti zpracování OÚ;
 • žádat výmaz OÚ;
 • požadovat přenositelnost OÚ;
 • obrátit se přímo a podat stížnost na zpracování u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů (k tomu viz jeho webové stránky: www.uoou.cz ).

Další informace týkající se zpracování OÚ můžete získat v sídle správce na jeho níže uvedené adrese sídla nebo na e-mailové adrese. Všechny žádosti jsou evidovány v registru žádostí subjektů údajů, včetně uvedení způsobu jejich řešení. V souvislosti s těmito právy platí, že:

 • v případě opětovné žádosti o informace či další úkony lze účtovat poplatek dle administrativních nákladů;
 • právo odmítnout vyhovět žádostem v případě, že subjekt údajů prokazuje svou totožnost nedostatečně;
  Totožnost lze prokázat:
  • při osobním doručení listinné žádosti, prokázáním se pomocí platného identifikačního dokladu;
  • doručením listinné žádosti opatřené úředně ověřenou pravostí podpisu;
  • doručením e-mailové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem žadatele;
  • zasláním žádosti datovou schránkou z datové schránky žadatele.
 • ne všem právům musí správce vyhovět, např. nemůže provést výmaz, jelikož OÚ zpracovává z důvodů daných zmíněnými zákony;
 • informace se poskytuje bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce (lhůtu je možné s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správce:
ZOLT CZ spol. s r.o., sídlo Kruhová 90/2, Radobyčice, 301 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, odd. c, vl. 20299
ID datové schránky: vaudahh
tel.: 723111642, e-mail: info@zolt.cz
jednatel společnosti: Ondřej Drnec
společný správce: žádný, zástupce správce: žádný, pověřenec pro ochranu osobních údajů: žádný
Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz

Tato informace a prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Odkaz - Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Pokud máte dotaz, napište nám.

  Jméno

  Příjmení

  Telefon

  E-mail

  Váš dotaz

  ZOLT CZ spol. s r.o.
  Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň
  2024 © ZOLT CZ spol. s r. o. - Všechna práva vyhrazena
  Webdesign: Yellow Faktory